Programa concursului de selecție- MATEMATICĂ


Numere naturale mai mici sa egale cu 1 000 000
 • Numerele naturale: scriere, citire, formare, clase (unităţi, mii, milioane), comparare, ordonare, rotunjire.
 • Sistemul de numeraţie poziţional: scrierea numerelor în formă zecimală (sumă de produse cu un factor 10, 100, 1000, etc.); înmulţirea cu 10, 100, 1 000.

Operaţii cu numere naturale
Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără utilizarea terminologiei, unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru);

 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?±a=b;?±a<b, unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000, (prin încercări, proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei).
Înmulţirea şi împărţirea în intervalul de numere naturale de la 0 la 1.000
 • Terminologia specifică: factor, produs, “de atâtea ori mai mult”, dublu, triplu
 • Înmulţirea cu o sumă sau diferenţă
 • Înmulţirea cu 10 sau 100
 • Înmulţirea unui număr natural de două cifre *şi de trei cifre cu un număr de o cifră, folosind adunarea repetată, grupări de termeni, reprezentări
 • Terminologia specifică: deîmpărţit, împărţitor, “de atâtea ori mai puţin”, jumătate, treime, sfert
 • Diviziuni ale unui întreg: jumătate, sfert, a treia parte, a zecea parte – reprezentări prin desene
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ? c = d; ? : c = d, unde c 0, d este multiplu al lui c, cuprins în intervalul numerelor naturale 0-100 (prin încercări, prin utilizarea de obiecte sau desene, prin proba operaţiei sau folosind modelul balanţei)
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
 • Împărţirea unei sume sau diferenţe la un număr de o cifră
 • Împărţirea la 10 sau 100
 • Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 *sau decât 1 000 la un număr de o cifră, folosind scăderea repetată, grupări de termeni, reprezentări
Rezolvarea de probleme
 • Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
 • Pobleme care se rezolvă prin metoda grafică
Elemente intuitive de geometrie
 • Forme plane: pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi, poligon, segment.
 • Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice
Unităţi de măsură
 • Unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii ( fără transformări)
 • Unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii (fără transformări)
 • Unităţi de măsurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii (fără transformări)
 • Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna, anul
 • Monede şi bancnote, inclusiv cele europene
 • Utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântarul, balanţa
Obs. Programa cuprinde conținuturile învățării din clasa a III-a și conținuturile invățării din clasa a IV-a, primul capitol.


Programa concursului de selecție – Limba şi literatura română1. Formarea capacităţii de lectură/citire
 • Textul literar.
ü Textul narativ. Recunoaşterea personajelor. Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ .
ü Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul.
 • Textul nonliterar: reclama, articole din reviste pentru copii.
2. Formarea capacităţii de comunicare
 • Comunicarea scrisă
ü Organizarea textului scris. Aşezarea corectă în pagină: plasarea titlului, folosirea alineatelor.
ü Părţile componente ale unei compuneri (introducerea, cuprinsul, încheierea).
ü Ortografia şi punctuaţia.
- Scrierea corectă a cuvintelor. Scrierea corectă a cuvintelor care: conţin consoana m înainte de p sau b ,Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, (fără terminologie), a celor care conţin â şi î.Scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un, dintr-o, dintr-un , printr-o, printr-un.Utilizarea ortogramelor s-a/sa; s-au/sau; i-a/ia; i-au/iau; l-a/la; ne-a/nea; ne-am/neam.
- Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, două puncte, virgula .
Contexte de realizare:
a) Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Copieri, transcrieri, dictări, felicitarea, cartea poştală, invitaţia.
b) Scrierea imaginativă. Compunerea unor scurte texte (7 – 15 enunţuri) pe baza unui suport vizual: după o ilustraţie sau după un şir de ilustraţii, după benzi desenate; şir de întrebări pe baza unor cuvinte de sprijin. Compunerea după plan de idei. Compunerea cu început/sfârşit dat.
c) Scrierea despre textul literar. Formularea în scris a răspunsurilor la întrebări. Povestirea scrisă a unor fragmente din text. Planul simplu de idei. Formularea de întrebări în legătură cu conţinutul textului. Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei.
3. Elemente de construcţie a comunicării
 • Lexicul
ü Cuvântul. Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător . Cuvintele cu sens opus . Cuvinte cu aceeaşi formă, dar înţelesuri diferite.
 • Noţiuni de fonetică
ü Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele.
ü Scrierea şi pronunţarea cuvintelor care încep cu e (pronume personale, verbul a fi).
ü Scrierea şi pronunţarea cuvintelor care cuprind diftongi.
ü Scrierea şi pronunţarea cuvintelor care conţin vocale în hiat: ee, ii, (fără terminologia dată) şi a cuvintelor care conţin x.
ü Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe (probleme de scriere).
 • Morfologia.
ü Cuvântul - parte de vorbire
- Substantivul. Substantive comune şi substantive proprii. Numărul.
- Adjectivul. Acordul adjectivului în număr cu substantivul pe care îl determină. Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate în "-iu".
- Pronumele. Pronumele personal. Persoana. Numărul. Pronumele personal de politeţe.
- Numeralul - recunoaştere. Probleme de ortografie şi de ortoepie: scrierea numeralelor simple şi a celor compuse - fără terminologie
- Verbul. Persoana. Numărul. Probleme de ortografie şi de ortoepie a verbelor a fi şi a lua.